Ανάφλεξις

Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΦΛΕΞΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»

  • Εδρεύει στην Αθήνα επι της οδού Βαφειοχωρίου 73, 11476
  • ΑΦΜ: 801920258
  • Αριθμός ΓΕΜΗ: 165828803000
  • Εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Αλέξανδρο Κυριακάκη του Αντωνίου, κάτοικο Αθηνών.
  • Στοιχεία Εταίρων της «ΑΝΑΦΛΕΞΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»:

  • Διαχειριστής Αλέξανδρος Κυριακάκης του Αντωνίου, κάτοικος Αθηνών, 100 Μερίδια αξίας 100,00 ευρώ από συστάσεως